تاثیرات مهم برگزاری نمایشگاه برای کسب و کارها

تاثیرات مهم برگزاری نمایشگاه را در اقتصاد کشور با هم بررسی کنیم .اول بدانیم نمایشگاه چه مکانی هست .نمایشگاه مکانی است که جهت به نمایش گذاردن و عرضه نمودن توانمندی ها و پیشرفت های یک منطقه یا  کشور در زمینه های گوناگون می باشد . ... ادامه مطلب