ثبت نام مشارکت کنندگان در نمایشگاه

به منظور مشارکت در نمایشگاه فرم پیوست را بصورت دقیق تکمیل و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال فرمایید.

اطلاعات شرکت

آدرس کامل پستی*
آدرس حقوقی*

مشخصات مدیرعامل

نام و نام خانوادگی*

مشخصات نماینده تام الاختیار

نام و نام خانوادگی*

مشخصات غرفه

MM slash DD slash YYYY