دوره دوم نمایشگاه در روزهای 7 تا 10 دی ماه 1397 با رشد متراژ 65% نسبت به دوره قبل و با 58 غرفه دار در سالن 6000 متری برگزار گردید.

در این دوره نمایشگاه افزایش تعامل بین صنعت و دانشگاه از جمله رویدادهای مورد توجه و اهمیت بوده که به این منظور کارگاه های آموزشی 4 روزه ای با همکاری دانشگاه سینا و مرکز آموزش علمی کاربردی اندیشه کاراد در سالن نمایشگاه با حوزه های مختلف آداب معاشرت ، آموزش آشپزی در بخش های سنتی و فرنگی، نان ها ، گارنیش، دسر و فینگرفود و حوزه میکسولوژی با همکاری شرکت سن ایچ برگزار گردید که توانست در مقایسه با سایر نمایشگاه های برگزار شده به عنوان یک رویکرد جدی اثر بخش دنبال شود.

تعداد بازدید کنندگان این دوره 5567 نفر بود که بیانگر استقبال فعالان صنعت از این رویداد و با توجه به برگزاری موفق دوره اول نمایشگاه بود.

58غرفه
5567+بازدیدکننده
6000+متر مربع
95اعلام رضایت

گالری نمایشگاه دوره دوم