نکته در صورتی که عملیات تخریب از سوی شرکتها طبق زمان مقرر به پایان نرسد ستاد برگزاری خود راسا اقدام به تخریب و جمع اوری غرفه میکند و مشارکت کننده باید تمامی هزینه های مربوط به ان را پذیرفته و پرداخت نماید و حق هرگونه اعتراضی را از خود ساقط میکند.