ایلنا : هورکا ، صنعتی استراتژیک در امنیت غذایی و سلامت

 

خبر فوری: هورکا ، صنعتی استراتژیک در امنیت غذایی و سلامت

 

خبرگزاری موج: هورکا ، صنعتی استراتژیک در امنیت غذایی و سلامت

 

برداشت روز: هورکا ، صنعتی استراتژیک در امنیت غذایی و سلامت

 

اقتصاد تهران: هورکا، صنعتی استراتژیک در امنیت غذایی و سلامت